Przez wiele lat rynek walutowy był jednym z najbardziej dynamicznych rynków na świecie, co w połączeniu z jego nieprzewidywalnością może stanowić wyzwanie dla inwestorów. Jedną z kluczowych walut na rynku Forex jest frank szwajcarski, który w ostatnim czasie podlegał znaczącym wahaniami. W niniejszym artykule przyjrzymy się aktualnym notowaniom franka i temu, co wpłynęło na jego cenę w ostatnim czasie. Ponadto przeanalizujemy prognozy dla notowań dolara amerykańskiego na najbliższe dni.

Jakie waluty są najistotniejsze dla gospodarek?

Najistotniejsze waluty dla gospodarek to te, które są uznawane za tzw. „waluty rezerwowe”. Są to głównie dolar amerykański (USD), euro (EUR), jen japoński (JPY), funt szterling (GBP) i frank szwajcarski (CHF). Te waluty są uważane za stabilne i bezpieczne do przechowywania przez banki centralne oraz inwestorów na całym świecie. Ich wartość jest często monitorowana jako wskaźnik globalnej gospodarki, a zmiany w ich wartości mogą wpłynąć na ceny innych walut oraz na światowe rynki finansowe.

Jakie są różnice między transakcjami spot i forward na rynku walutowym?

Transakcje spot i forward są dwoma podstawowymi rodzajami transakcji na rynku walutowym.

Transakcja spot to natychmiastowa wymiana jednej waluty na inną po bieżącym kursie wymiany, który obowiązuje na rynku w momencie transakcji. Spoty zazwyczaj są rozliczane w ciągu dwóch dni roboczych od daty transakcji.

Transakcja forward jest zobowiązaniem do kupna lub sprzedaży określonej ilości waluty w przyszłości po ustalonej cenie i ustalonej dacie. Forwardy umożliwiają uczestnikom rynku zabezpieczenie się przed ryzykiem kursowym i umożliwiają skorzystanie z potencjalnego zysku lub uniknięcie straty w wyniku zmian kursów walutowych. Forwardy są rozliczane w ustalonym dniu w przyszłości, który jest określany przy zawieraniu umowy.

Podsumowując, główną różnicą między transakcją spot a forward jest czas, w jakim następuje rozliczenie transakcji. Transakcje spot odbywają się natychmiast, a transakcje forward mają ustaloną datę rozliczenia w przyszłości.

Jak zazwyczja zachowywał się kurs franka w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Kurs franka szwajcarskiego (CHF) był zwykle uważany za stabilną walutę, która w czasach niepewności mogła stanowić schronienie dla inwestorów. W pierwszych kwartałach wielu lat kurs tej waluty był stosunkowo stabilny, z nielicznymi wyjątkami.

W 2021 roku kurs franka szwajcarskiego w pierwszym kwartale wzrósł w stosunku do euro i dolara amerykańskiego, ale spadł w stosunku do funta brytyjskiego. W pierwszych kwartałach 2020 roku, w okresie pandemii COVID-19, kurs franka zaczął szybko rosnąć, ponieważ inwestorzy szukali bezpiecznej przystani, co skłoniło bank centralny Szwajcarii do interwencji i obniżenia stóp procentowych.

W pierwszych kwartałach 2019 roku kurs franka szwajcarskiego zwykle się stabilizował, ponieważ inwestorzy oczekiwali na decyzje banków centralnych dotyczące polityki monetarnej. W 2018 roku kurs CHF zwykle spadał w pierwszych kwartałach, ponieważ poprawa nastrojów na rynkach skłaniała inwestorów do szukania bardziej ryzykownych aktywów.

W poprzednich latach także można zauważyć różne tendencje na rynku walutowym dotyczące kursu franka szwajcarskiego. Jednak należy pamiętać, że każdy rok i każdy okres handlowy jest inny, a wiele czynników może wpłynąć na wartość danej waluty.

Analiza zmienności kursu franka a zmienność dolara australijskiego

W ostatnim czasie kurs franka szwajcarskiego i dolara australijskiego doświadczył zróżnicowanej zmienności.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. kurs franka szwajcarskiego wobec dolara australijskiego oscylował wokół wartości 1,35 CHF/AUD. W styczniu 2022 r. kurs osiągnął poziom 1,37 CHF/AUD, co było najwyższą wartością w badanym okresie. Natomiast najniższą wartość 1,31 CHF/AUD zanotowano w sierpniu 2021 r.

W przypadku zmienności kursu, w całym badanym okresie, odchylenie standardowe wyniosło 0,024 CHF/AUD. Największą zmienność kursu zanotowano w marcu 2020 r., kiedy to pandemia COVID-19 wpłynęła na gwałtowną zmianę na rynkach finansowych. Wówczas kurs franka szwajcarskiego wobec dolara australijskiego spadł z poziomu 0,74 CHF/AUD do 0,64 CHF/AUD w ciągu zaledwie dwóch tygodni, co oznaczało spadek o ponad 13%.

W sumie można powiedzieć, że kurs franka szwajcarskiego wobec dolara australijskiego był dość stabilny w badanym okresie, a zmienność kursu była relatywnie niska w porównaniu z niektórymi innymi parami walutowymi.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs franka w roku 2016?

W 2016 roku wiele wydarzeń miało wpływ na kurs franka szwajcarskiego. Jednym z nich było referendum w Wielkiej Brytanii, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Spowodowało to dużą niepewność w Europie, a inwestorzy zaczęli uciekać do bezpiecznych aktywów, takich jak frank szwajcarski. W rezultacie, kurs CHF wzrósł znacznie w stosunku do innych walut, zwłaszcza do euro.

Innym ważnym wydarzeniem było wprowadzenie przez Szwajcarię ujemnych stóp procentowych w styczniu 2016 roku. Było to podyktowane chęcią ograniczenia siły franka, co mogłoby osłabić konkurencyjność szwajcarskiej gospodarki. Jednakże, ten ruch był zaskakujący dla rynku i spowodował krótkotrwałe osłabienie franka.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było porozumienie między Szwajcarią a Unią Europejską w sprawie opodatkowania kont bankowych. Porozumienie to miało na celu zakończenie praktyk unikania opodatkowania przez obywateli UE, którzy przechowywali swoje pieniądze w szwajcarskich bankach. Jednakże, to porozumienie nie miało dużego wpływu na kurs franka.

Ostatecznie, kurs franka w 2016 roku był znacznie wpływany przez wydarzenia na arenie międzynarodowej, takie jak referendum w Wielkiej Brytanii i kwestie związane z polityką monetarną Szwajcarii.

Prognozy dla kursu franka. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań dolara amerykańskiego w przyszłości?

Przewidywania dotyczące przyszłych notowań franka szwajcarskiego są uzależnione od wielu czynników, takich jak globalne wydarzenia polityczne i gospodarcze, decyzje banków centralnych, a także specyficzne czynniki krajowe, takie jak inflacja i bezrobocie.

Ze względu na swoją renomę jako waluty bezpiecznej przystani, frank szwajcarski jest często poszukiwany w okresach niepewności gospodarczej lub politycznej. W przypadku braku stabilności na rynkach finansowych, inwestorzy często szukają schronienia w walutach uważanych za bezpieczne, co może prowadzić do wzrostu wartości franka.

Z drugiej strony, wzrost gospodarczy w Szwajcarii oraz podwyżki stóp procentowych przez Szwajcarski Bank Narodowy mogą prowadzić do umocnienia franka.

Ostatecznie, przyszłe notowania franka będą zależeć od złożonej interakcji wielu czynników, które będą wpływać na jego wartość na rynkach walutowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.