Rynek Forex, czyli międzynarodowy rynek wymiany walut, uważany jest za jeden z najbardziej nieprzewidywalnych rynków finansowych na świecie. Każdego dnia notowania walut podlegają zmianom, a nieustanne wahania kursów mogą wprowadzać w niepewność inwestorów i traderów. Na rynku Forex obserwujemy wiele czynników wpływających na kursy walut, w tym globalne wydarzenia polityczne, ekonomiczne czy kryzysy gospodarcze. Dlatego też, aby osiągnąć sukces na rynku Forex, ważne jest posiadanie nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale również umiejętności przewidywania i reagowania na zmiany rynkowe.

W tym artykule skupimy się na analizie wahania kursu franka szwajcarskiego w minionym tygodniu, który przyniósł wiele niespodzianek i wyzwań dla inwestorów. Przeanalizujemy czynniki wpływające na zmienność kursu CHF oraz przedstawimy możliwe scenariusze na najbliższe dni.

Jakie waluty są najistotniejsze dla gospodarek?

Najistotniejsze waluty dla gospodarek to zwykle te, które mają duże znaczenie międzynarodowe i są powszechnie akceptowane w międzynarodowej wymianie handlowej. Najważniejszymi walutami są:

 1. Dolar amerykański (USD) – jest to najważniejsza waluta rezerwowa na świecie i jest używana do rozliczeń w międzynarodowej wymianie handlowej.
 2. Euro (EUR) – jest to oficjalna waluta w większości państw Unii Europejskiej i jest używana w rozliczeniach transgranicznych.
 3. Japoński jen (JPY) – jest to ważna waluta dla Azji i jest jedną z najbardziej stabilnych walut świata.
 4. Funta szterlinga (GBP) – jest to oficjalna waluta Wielkiej Brytanii i jest powszechnie używana w transakcjach handlowych na całym świecie.
 5. Frank szwajcarski (CHF) – jest to jedna z najbezpieczniejszych walut na świecie i jest powszechnie używana w handlu walutowym.

Warto jednak pamiętać, że znaczenie poszczególnych walut dla gospodarek może się zmieniać w zależności od różnych czynników, takich jak sytuacja gospodarcza danego kraju czy zmiany w polityce monetarnej banku centralnego.

Wykres kursu franka

Aktualny wykres franka

Jakie są różnice między transakcjami spot i forward na rynku walutowym?

Transakcje spot i forward to dwa podstawowe rodzaje transakcji na rynku walutowym. Oto najważniejsze różnice między nimi:

 1. Czas rozliczenia: W transakcjach spot, waluty są kupowane i sprzedawane natychmiastowo lub w ciągu dwóch dni roboczych. W transakcjach forward, kupno i sprzedaż waluty odbywa się na określoną datę w przyszłości, zwykle od kilku dni do kilku miesięcy.
 2. Kurs wymiany: W transakcjach spot, kurs wymiany jest ustalany na dzień transakcji. W transakcjach forward, kurs wymiany jest ustalany na dzień zawarcia transakcji, ale fizyczne rozliczenie odbywa się w przyszłości.
 3. Ryzyko kursowe: W transakcjach spot, ryzyko kursowe jest minimalne, ponieważ rozliczenie odbywa się szybko. W transakcjach forward, istnieje ryzyko kursowe, ponieważ waluty są wymieniane w przyszłości po ustalonym kursie.
 4. Cena: W transakcjach forward, cena jest zwykle wyższa niż w transakcjach spot, ponieważ inwestorzy muszą zapłacić premię za ochronę przed ryzykiem kursowym.

Podsumowując, transakcje spot są bardziej natychmiastowe i mniej ryzykowne, podczas gdy transakcje forward są bardziej przyszłościowe i zapewniają większą ochronę przed ryzykiem kursowym.

Jak zazwyczja zachowywał się kurs franka w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Kurs franka szwajcarskiego w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych charakteryzował się dużą zmiennością, co było związane z różnymi czynnikami wpływającymi na rynek walutowy. W 2020 roku, na początku roku, kurs franka utrzymywał się na wysokim poziomie z powodu niepewności związanej z pandemią COVID-19, a także spadku cen ropy naftowej i wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W pierwszych miesiącach 2019 roku, kurs franka również oscylował wokół wysokich poziomów, co wynikało z niepewności związanej z brexitem oraz obaw dotyczących spowolnienia gospodarczego w strefie euro.

W 2018 roku natomiast, kurs franka szwajcarskiego w pierwszych kwartałach zanotował nieco niższy poziom niż w poprzednich latach, ponieważ Szwajcaria wprowadziła pewne zmiany w swojej polityce monetarnej, co wpłynęło na stabilizację kursu waluty.

Ogólnie jednak, kurs franka szwajcarskiego w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych cechowała duża zmienność, co jest charakterystyczne dla rynku walutowego.

Analiza zmienności kursu franka a zmienność forinta węgierskiego


W ciągu ostatnich lat kurs franka szwajcarskiego i forinta węgierskiego wykazywał znaczącą zmienność, co ma wpływ na wiele branż i przedsiębiorstw związanych z obrotem międzynarodowym.

W okresie ostatnich 5 lat kurs franka do forinta wykazywał tendencję wzrostową, jednak w trakcie 2020 roku doszło do istotnego spadku wartości franka. Na początku 2020 roku za 1 franka szwajcarskiego trzeba było zapłacić około 318 forintów węgierskich, a na koniec roku kurs ten wynosił około 305 forintów.

W 2021 roku kurs franka utrzymuje się na relatywnie stabilnym poziomie, z okresowymi zmianami wynikającymi z wydarzeń makroekonomicznych i politycznych. W przypadku forinta węgierskiego, jego wartość jest uzależniona od wielu czynników, w tym od polityki monetarnej węgierskiego banku centralnego oraz od wydarzeń gospodarczych w Europie i na świecie.

W ciągu ostatniego tygodnia maja 2023 roku kurs franka wzrósł w stosunku do forinta, co może być związane z optymizmem na rynkach finansowych oraz wzrostem wartości franka na skutek wydarzeń politycznych i gospodarczych w Europie. Jednakże, należy pamiętać, że rynek walutowy jest niezwykle zmienny i podatny na wpływ wielu czynników, dlatego też przyszłe zmiany w kursie franka i forinta są trudne do przewidzenia.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs franka w roku 2018?


W roku 2018 kurs franka szwajcarskiego był głównie wpływany przez zmiany w globalnym środowisku politycznym i gospodarczym. W styczniu 2018 roku szwajcarski bank centralny (Swiss National Bank – SNB) ogłosił, że utrzyma niskie stopy procentowe, a także kontynuować interwencje na rynku walutowym w celu ograniczenia siły franka. Decyzja ta miała na celu ochronę szwajcarskiej gospodarki przed nadmiernie silnym frankiem, który utrudnia eksport i wpływa negatywnie na inflację.

Później w roku 2018, napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a także między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, wpłynęły na wahania kursów walutowych, w tym również kursu franka. Inwestorzy zaczęli szukać bezpiecznych przystani w czasach niepewności, co zwiększyło popyt na franka, a tym samym wpłynęło na jego wartość.

Warto również zauważyć, że w 2018 roku miało miejsce wiele wydarzeń gospodarczych i politycznych, które wpłynęły na kurs franka, takie jak referendum w Szwajcarii w sprawie systemu emerytalnego, a także wybory parlamentarne w krajach Europy Zachodniej. Każde z tych wydarzeń miało wpływ na postrzeganie szwajcarskiej gospodarki i wpłynęło na wartość franka na rynkach finansowych.

Przewidywania zmienności kursu franka. Jakie są możliwe scenariusze dla franka?

Przewidywanie ruchów na rynku walutowym jest trudne, ponieważ wiele czynników może wpłynąć na zmienność kursów. Niemniej jednak, możliwe są pewne scenariusze na podstawie analizy fundamentalnej i technicznej oraz analizy bieżących wydarzeń na rynku.

Jeśli chodzi o szwajcarskiego franka, to jednym z czynników, który ma na niego wpływ, jest polityka Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB), który stara się utrzymać stabilność kursu. W przypadku forinta węgierskiego ważnymi czynnikami są m.in. polityka monetarna i fiskalna węgierskiego rządu, a także kondycja gospodarki węgierskiej i globalne trendy.

W najbliższej przyszłości możliwe scenariusze dla kursu franka i forinta obejmują między innymi:

 • Kontynuacja trendu spadkowego dla kursu franka, z uwagi na niskie stopy procentowe w Szwajcarii, zmniejszenie się napięć geopolitycznych i poprawę sytuacji gospodarczej na świecie.
 • Wzrost kursu franka w przypadku eskalacji napięć geopolitycznych, wydarzeń o charakterze kryzysowym na świecie, wzrostu niepewności na rynkach finansowych lub spadku wartości innych walut.
 • W przypadku forinta, możliwy jest wzrost wartości węgierskiej waluty dzięki polityce rządu wspierającej rozwój gospodarczy kraju, a także zwiększeniu inwestycji zagranicznych. Z drugiej strony, niepewność wokół polityki węgierskiego rządu i konflikty z UE mogą wpłynąć na spadek kursu forinta.

Warto jednak pamiętać, że rynek walutowy jest nieprzewidywalny, a wiele czynników może wpłynąć na zmienność kursów walut.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.