W ciągu ostatnich miesięcy na rynkach finansowych widzimy dużą zmienność notowań różnych walut, w tym również franka szwajcarskiego. Wiele wydarzeń, takich jak pandemia Covid-19, kryzys popandemiczny, wojna Rosji z Ukrainą czy kryzys surowcowy, wpłynęło na sytuację na rynkach finansowych i na wartość poszczególnych walut. W takiej sytuacji wielu inwestorów zastanawia się, jakie będą prognozy dla kursu franka szwajcarskiego w najbliższej przyszłości. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, analizując zmienność kursu franka w ostatnim czasie oraz czynniki, które wpłynęły na jego cenę. Zaprezentujemy również prognozy ekspertów dotyczące notowań franka w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Co to jest waluta egzotyczna?

Waluta egzotyczna to waluta kraju, którego gospodarka jest mniejsza lub mniej rozwinięta niż gospodarki krajów o walutach bardziej powszechnych, takich jak dolary amerykańskie, euro lub japońskie jeny. Waluty egzotyczne są zazwyczaj słabsze od tych bardziej powszechnych, co oznacza, że wymagają większej ilości waluty powszechnej do zakupu. Handel walutami egzotycznymi jest bardziej ryzykowny niż handel bardziej popularnymi walutami, ponieważ rynek walutowy egzotycznych walut jest mniejszy i bardziej narażony na zmienność i manipulacje. Jednak handel walutami egzotycznymi może przynieść również wyższe zyski ze względu na większą zmienność w cenach.

Wykres kursu franka

Aktualny wykres franka szwajcarskiego

Jakie są koszty związane z handlem walutami?

Handel walutami, podobnie jak każda inna forma inwestowania, wiąże się z kosztami. Poniżej przedstawiam kilka kosztów związanych z handlem walutami:

  1. Spread: Spread to różnica między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (ask) waluty. Jest to podstawowy koszt związany z handlem walutami, który płacisz każdorazowo, gdy dokonujesz transakcji. Spread zależy od brokera oraz od warunków rynkowych.
  2. Prowizje: Niektórzy brokerzy pobierają prowizje za dokonywanie transakcji. Prowizje mogą być stałe lub zależeć od wielkości transakcji.
  3. Swap: Swap to koszt lub zysk związany z przeniesieniem pozycji na kolejny dzień. Koszt swapu może wynikać z różnic w oprocentowaniu walut, które są w parze walutowej.
  4. Inne opłaty: Niektórzy brokerzy mogą pobierać dodatkowe opłaty, takie jak opłaty za wypłatę środków, prowizje za korzystanie z platformy transakcyjnej, itp.
  5. Ryzyko: Inwestowanie na rynku walutowym niesie ze sobą ryzyko straty. Kosztem może być utrata zainwestowanych środków.

Należy pamiętać, że koszty związane z handlem walutami mogą znacznie się różnić w zależności od brokera i warunków rynkowych. Przed podjęciem decyzji o inwestycji należy dokładnie przeanalizować koszty i ryzyka związane z danym instrumentem finansowym.

Jak zazwyczaj zachowywal sie kurs franka szwajcarskiego w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Kurs franka szwajcarskiego w miesiącu marcu w latach ubiegłych charakteryzował się zróżnicowaną zmiennością w zależności od roku. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat frank szwajcarski zwykle zyskiwał na wartości w stosunku do innych walut w marcu.

Na przykład w marcu 2021 roku kurs franka szwajcarskiego do euro zaczął spadać, osiągając najniższy poziom od marca 2020 roku. W marcu 2020 roku, gdy pandemia COVID-19 rozprzestrzeniała się na całym świecie, kurs franka szwajcarskiego do innych walut gwałtownie wzrósł, ponieważ inwestorzy szukali bezpiecznej przystani na tle spadających giełd i niskich stop procentowych.

W marcu 2019 roku kurs franka szwajcarskiego do euro pozostał stabilny, co wynikało z pozytywnych sygnałów z europejskiej gospodarki oraz spadku napięcia na rynku globalnym. W marcu 2018 roku kurs franka szwajcarskiego do innych walut również pozostał stabilny, przy czym jego wartość wzrosła nieznacznie w stosunku do euro.

Mimo że kurs franka szwajcarskiego w marcu charakteryzuje się zmienną dynamiką, to w ostatnich latach frank szwajcarski zwykle był uważany za bezpieczną przystań dla inwestorów w trudnych warunkach rynkowych.

Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego a zmienność juana chińskiego

W okresie ostatnich kilku lat kurs franka szwajcarskiego wykazywał dużą zmienność wobec kursu juana chińskiego. W szczególności, w 2015 roku doszło do gwałtownego wzrostu wartości franka szwajcarskiego, który spowodował, że kurs juana chińskiego spadł do rekordowo niskiego poziomu. Powodem takiej sytuacji był nagły decyzja banku centralnego Szwajcarii o porzuceniu sztywnego kursu franka wobec euro, co wywołało falę spekulacji i wzrostu popytu na franka.

Od tamtego czasu kurs franka szwajcarskiego wykazywał tendencję spadkową wobec juana chińskiego, jednak wciąż pozostaje to para walutowa, która może podlegać zmienności w zależności od sytuacji na rynkach finansowych i gospodarczych zarówno w Europie, jak i w Chinach.

Wpływ na kurs franka szwajcarskiego może mieć wiele czynników, takich jak zmiany w polityce monetarnej banku centralnego Szwajcarii, zmiany w globalnej gospodarce, w tym kwestie związane z handlem międzynarodowym i polityką zagraniczną, jak również czynniki krajowe, takie jak wyniki wyborów czy zmiany w polityce fiskalnej.

Z kolei kurs juana chińskiego może być pod wpływem czynników takich jak zmiany w gospodarce Chin, polityce monetarnej banku centralnego Chin, czy napięć międzynarodowych, takich jak spory handlowe.

W sumie, kurs franka szwajcarskiego a kurs juana chińskiego podlegają wpływowi wielu czynników, co powoduje, że analiza zmienności tych dwóch walut może być interesująca dla inwestorów i analityków rynku walutowego.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłyneły na kurs franka w roku 2017?

W 2017 roku kurs franka szwajcarskiego był stabilny i relatywnie niewrażliwy na zmienność rynkową, w porównaniu do poprzednich lat. Jednym z głównych czynników wpływających na kurs franka były wciąż trwające napięcia polityczne i militarnie na Bliskim Wschodzie oraz wokół Korei Północnej. Dodatkowo, w tym okresie światowe rynki były zainteresowane polityką monetarną Szwajcarii, ponieważ Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) był jednym z niewielu banków centralnych, który stosował ujemne stopy procentowe. W efekcie, inwestorzy zwracali uwagę na decyzje SNB dotyczące polityki pieniężnej i ich wpływ na kurs franka.

Jednakże, niektóre wydarzenia miały wpływ na kurs franka w 2017 roku. Na przykład w marcu 2017 roku europejskie wybory, które mogły wpłynąć na przyszłą stabilność Unii Europejskiej i sytuację gospodarczą w Europie. Dodatkowo, w sierpniu 2017 roku doszło do kryzysu na Półwyspie Koreańskim, co spowodowało pewną zmienność na rynku walutowym, w tym także wobec franka.

Ogólnie jednak, rok 2017 był stosunkowo spokojnym okresem dla kursu franka, który charakteryzował się stabilnością i niską zmiennością.

Prognozy dla kursu franka. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań franka szwajcarskiego w przyszłości?

Prognozowanie kursów walutowych jest zawsze trudne i obarczone dużym ryzykiem, ponieważ wiele czynników wpływa na wartość waluty. Niemniej jednak, można wskazać kilka czynników, które mogą wpłynąć na przyszłe notowania franka szwajcarskiego:

  1. Polityka banku centralnego – Decyzje banku centralnego Szwajcarii (SNB) na temat stóp procentowych i innych instrumentów polityki pieniężnej mogą mieć wpływ na wartość franka. Zmiany w polityce pieniężnej mogą prowadzić do wzmocnienia lub osłabienia waluty.
  2. Sytuacja gospodarcza w Szwajcarii i na świecie – Wzrost gospodarczy, inflacja, bezrobocie i inne wskaźniki gospodarcze wpływają na wartość franka szwajcarskiego. Ponadto, wydarzenia na świecie, takie jak wojny handlowe, kryzysy polityczne i pandemia, mogą wpłynąć na notowania franka.
  3. Wartość innych walut – Wartość innych walut, takich jak euro czy dolar amerykański, może wpłynąć na notowania franka. Szwajcarska gospodarka jest mocno uzależniona od handlu z innymi krajami, więc zmiany w kursach innych walut mogą mieć wpływ na kurs franka.

Należy jednak pamiętać, że na rynkach finansowych występuje duża zmienność, a prognozowanie przyszłych notowań jest zawsze trudne. Dlatego ważne jest, aby inwestorzy byli świadomi ryzyka związanego z handlem walutami i podejmowali decyzje inwestycyjne na podstawie solidnych analiz i strategii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.